Wat doet een Bovenschoolse Ondersteunings Coördinator (BOC)?

Om ervoor te zorgen dat er binnen besturen, maar ook tussen de besturen, onderlinge afstemming is over Passend Onderwijs, kent het Samenwerkingsverband de functie van Bovenschoolse Ondersteunings Coördinator (BOC). Binnen ons SWV zijn er een aantal verschillende BOC’en die elk de ‘eigen’ scholen goed kennen, weten welke middelen scholen tot hun beschikking hebben, welke deskundigen er beschikbaar zijn of hoe de jeugdhulpverlening kan worden ingezet. De BOC heeft een sleutelpositie in de vormgeving van Passend Onderwijs. De BOC legt verantwoording af aan zijn eigen schoolbestuur (-besturen) en neemt deel aan een regionaal netwerk van BOC’en. 

Toelaatbaarheid
Zo heeft de BOC’er een belangrijke rol bij het toekennen van de inzet van extra zorg. Het samenwerkingsverband vindt dat de beschikbare middelen (geld = menskracht) zoveel mogelijk door de scholen zelf moeten kunnen worden ingezet voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Scholen hebben dan weinig ‘last’ van bureaucratische procedures en kunnen samen met ouders keuzes maken hoe kinderen en leraren het best geholpen kunnen worden als dat nodig is. De bestuurders verwachten dat er op deze wijze meer dan nu kinderen op de eigen school kunnen blijven of in samenwerking met een andere school in de buurt het onderwijsaanbod kunnen krijgen dat ze nodig hebben.

Toch zullen er altijd situaties zijn dat een school tegen de grenzen van haar mogelijkheden aanloopt en dat de vraag beantwoord moet worden of een speciale school toch een beter alternatief voor een kind kan zijn. Dan heeft een BOC de verantwoordelijkheid om een overleg te organiseren waarvoor de ouders en school worden uitgenodigd, maar ook relevante deskundigen (bijvoorbeeld psycholoog, orthopedagoog, maatschappelijk werkers, arts , ..). In deze commissie wordt besproken wat er nodig is om voor het kind een goede onderwijssituatie te creëren, dit in relatie met de beschikbare mogelijkheden. Als de conclusie is dat hiervoor een plaatsing in het Sbo of SO nodig is, heeft de BOC de bevoegdheid om hiervoor een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af te geven.

Klik hier voor de lijst met namen van de BOC'ers.