Dagelijkse leiding

Het dagelijks bestuur (DB) is belast met het besturen van de stichting en richt zich samen met de directeur op het verwezenlijken van de doelstellingen van de stichting. Het dagelijks bestuur legt achteraf verantwoording af. Daarnaast is het dagelijks bestuur samen met de directeur lid van het op overeenstemming gericht overleg (OOGO).

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Dhr. P (Peter) Adriaans, voorzitter
Dhr. H. (Huub) Hovens, penningmeester

 

Directeur

Mw. Y. (Yvonne) Thijssen is directeur van het Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs PO3101 Noord Limburg. De directeur  heeft de dagelijkse leiding en is door het bestuur gemandateerd met taken en bevoegdheden op beleidsmatig, procedureel en financieel niveau. De directeur vertegenwoordigt het Samenwerkingsverband naar externen en voert namens het dagelijks bestuur overleg met de Ondersteuningsplanraad, Ketenpartners en landelijke instanties. Ook houdt de directeur nauw contact met onze stakeholders en OCW en is de directeur lid van het landelijk netwerk leidinggevenden passend onderwijs (LPO) en overige netwerken.

 

 

03C78714