Overleg met gemeenten

Gemeenten en schoolbesturen hebben de opdracht om op overeenstemming gericht overleg (OOGO) te voeren over drie onderwerpen:
1. Passend Onderwijs Primair Onderwijs
2. Passend Onderwijs Voortgezet Onderwijs
3. Jeugdwet
De samenstelling van het aantal betrokken gemeenten is bij elk onderwerp anders. Partijen hebben vanwege de verwevenheid van de te bespreken onderwerpen besloten om het overleg van alle drie de onderwerpen op het zelfde tijdstip gezamenlijk te voeren. Hiertoe is een overeenkomst gesloten gebaseerd op de modelovereenkomst VNG, PO-raad en VO-raad.

Vanuit het primair onderwijs worden de volgende onderwerpen in eerste instantie centraal gesteld:

  • Aansluiting Jeugdzorg – Onderwijs
    Is er in de drie beleidsplannen voldoende sprake van eenheid in handelen?
  • Integrale benadering beleidsonderwerpen Onderwijs
    Samenhang tussen Regionaal en Lokaal Educatief Overleg.
  • Leerlingenvervoer
  • Regionale aanpak
    Tijdelijke plaatsingen in andere voorzieningen ter voorkomingplaatsing SO.

De bestuurders komen tenminste twee maal per jaar in overleg bij elkaar.