Rol OPR

Het samenwerkingsverband kent een Ondersteuningsplanraad (OPR) waarin ouders en personeel elk met 8 personen zijn vertegenwoordigd. De OPR wordt gekozen door de (G)MR leden van de deelnemende stichtingen.

De OPR heeft een instemmingsrecht met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het door het samenwerkingsverband vast te stellen ondersteuningsplan. Daarnaast heeft de OPR net als alle andere medezeggenschapsraden algemene bevoegdheden als het informatierecht (artikel 8 WMS), een bespreek- en overlegrecht (artikel 6 WMS) en kan zij onderwerpen agenderen en op eigen initiatief adviezen uitbrengen. Het bestuur stelt, gevraagd en ongevraagd, de informatie die de OPR nodig heeft voor het uitoefenen van de taken, tijdig en op een toegankelijke wijze beschikbaar.

ING 33594 236254