Niveaus van ondersteuning

Het is de opdracht voor scholen en schoolbesturen in het samenwerkingsverband om tot een continuüm van onderwijs te komen. Basisondersteuning vormt hiervoor het fundament. De basisondersteuning zorgt dat ouders weten wat zij tenminste van iedere school in de regio mogen verwachten als het om onderwijs en onderwijsondersteuning gaat.

Het SWV hanteert de volgende niveaus van ondersteuning:

 

Basisondersteuning

Niveau 1: Groepsplan/handelingsplan onder verantwoording van de leerkracht

Niveau 2: Handelingsplan met ondersteuning van interne begeleiding waarbij een beroep gedaan kan worden op de regulier beschikbare middelen

 

   

Lichte ondersteuning

Niveau 3: Arrangementen (inclusief eventuele extra ondersteunings- middelen/expertise SO) op de eigen school en/of in combinatie met andere scholen

  

Niveau 4: Plaatsing in het Speciaal Basis Onderwijs

   

Zware ondersteuning

Niveau 5: Plaatsing in het Speciaal Onderwijs

 

De grootste groep leerlingen heeft voldoende aan de basisondersteuning die bekostigd wordt uit de reguliere lumpsumvergoeding waar elke school zelf verantwoordelijk voor is: niveau 1 en 2.
Een beperkte groep leerlingen heeft meer nodig, lichte of zware ondersteuning: niveau 3, 4 (speciaal basisonderwijs) of 5 (speciaal onderwijs).