Geschillen

Het organiseren van Passend Onderwijs in onze regio is een complexe zaak waar veel partijen bij betrokken zijn met verschillende belangen; denk aan ouders, personeelsleden, scholen, schoolbesturen, ondersteuningsplanraad, ketenpartners, andere samenwerkingsverbanden. Verschillen van inzicht kunnen op allerlei niveaus ontstaan om veel verschillende redenen. Het SWV heeft als uitgangspunt dat het uiterste getracht moet worden om meningsverschillen in goed overleg op te lossen en te voorkomen dat geschillen ontstaan en (gerechtelijke) procedures gevoerd worden. Toch kan het voorkomen dat partijen zich niet in besluiten kunnen vinden. Op de site http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/geschillen-oplossen staat een overzicht van de verschillende procedures en instanties waar gebruik van kan worden gemaakt om tot een oplossing te komen.

Voor geschillen tussen schoolbesturen is in de statuten een aparte regeling getroffen. De procedure bij bezwaren van ouders over een besluit m.b.t. de toelaatbaarheid van een leerling tot het SBO of SO staat ook nog apart beschreven in het hoofdstuk “Samenwerking met ouders”.

03B94715