Financiën

De algemene beleidslijn is dat financiële gevolgen van beleidskeuzes in principe worden toegerekend aan het desbetreffende schoolbestuur. Er wordt gezocht naar een goede balans tussen individuele verantwoordelijkheid en de daarbij behorende financiële prikkels en de gezamenlijke verantwoordelijkheid en solidariteit.

Op basis van de teldatum wordt jaarlijks door de overheid het budget bepaald dat wordt toebedeeld aan het SWV. Op dit budget houdt de overheid de uitgaven voor de rechtstreekse bekostiging van de Zware Ondersteuning (SO voorzieningen) in. Het SWV begroot de uitgaven voor:
- Centrale coördinatie
- Administratie kosten, accountant e.d.
- Aanvullende groei bekostiging SO voorzieningen op grond van de peildatum
- Expertise diensten onderwijs
- Onvoorziene kosten

Meerjarenbegroting.