Maatregelen i.v.m. coronavirus

I.v.m. de maatregelen rondom het Coronavirus zal het SWV Primair Onderwijs Noord-Limburg alle externe, niet structurele overleggen volgens de richtlijnen annuleren. Hierbij volgen wij het landelijke beleid en volgen zodoende onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

We beseffen dat het uitstellen van een aantal gesprekken m.b.t. de verwijzing van kinderen naar een andere onderwijsvorm een grote impact kan hebben bij leerlingen, ouders en scholen. Het Samenwerkingsverband doet er alles aan om deze crisisperiode zo goed mogelijk te laten verlopen.

Ons kantoor is tot nader order gesloten. Wij zijn wel telefonisch (via 06 42 09 05 35) en per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) bereikbaar. Voor alle vragen over het onderwijsproces van uw kind verwijzen wij u naar de eigen school. Voor alle vragen rondom het coronavirus verwijzen wij door naar het RIVM: www.rivm.nlof bel 0800-1351. 

Wij rekenen op uw begrip en vertrouwen erop u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

 


 

 

Netwerkpartners uit onderwijs presenteren gezamenlijke Inclusieversneller

Omdat samen opgroeien ook samen onderwijs betekent


Passend onderwijs staat hoog op de agenda van ouders, leerlingen, scholen, zorgpartners en politiek. Voor ieder kind een passende onderwijsplek en passende zorg, is de uitdaging waar we met elkaar voor staan. Komende maanden wordt de Wet Passend Onderwijs uit 2014 geëvalueerd. Zes netwerkpartners uit het onderwijs hebben de handen alvast ineengeslagen en geven de richting aan met een breed gedeelde Inclusieversneller.


De school als basis
De inclusieversneller is opgesteld door het Netwerk LPO, LECSO, het SBOwerkverband, de Sectorraad Praktijkonderwijs, de sectorraad SWV VO en het platform VMBO-basis/kader1. Zij geven hierin aan welke concrete stappen zij zullen zetten om te komen tot meer inclusie. Hieronder verstaan zij dat alle leerlingen zoveel mogelijk binnen een en dezelfde school hun onderwijs kunnen volgen, zo nodig met toevoeging van zorg. Onderwijs, jeugdhulp, zorg én vrije tijd zijn in deze visie in en om de school georganiseerd.

De inclusieversneller formuleert tien concrete richtlijnen waarmee zij de beweging naar een inclusieve samenleving willen versnellen. De inclusieversneller zal in ieder geval worden verspreid onder Kamerleden en betrokken departementen.


Zie ook;
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/minister-slob-meer-ruimte-binnen-experiment-samenwerking-speciaal-en

 


  

Herstelopdracht Inspectie goed uitgevoerd

Het Samenwerkingsverband PO Noord-Limburg heeft voldaan aan de herstelopdracht die de Inspectie van het Onderwijs in juli 2018 opstelde. Goed nieuws dus. Lees hier de brief van de Inspectie.

 


 

 

‘Mét andere ogen’ de regio’s in

Start programma verbeteren aansluiting onderwijs, kinderopvang, zorg en jeugd.

Alle kinderen verdienen optimale ontwikkelkansen, ongeacht hun zorgbehoeften, gedrag of beperkingen. Het moet gaan om de vraag: wat heeft dit kind nodig om zich te kunnen ontwikkelen? Vanuit deze overtuiging starten wij als onderdeel van een unieke coalitie van 20 landelijke partijen een gezamenlijk programma. Een aanpak voor het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en zorg in de regio.

Twee kernadviezen staan centraal in de aanpak: het ontwikkelen van interprofessionele samenwerking (van onderwijs en zorg in teams) op en rondom scholen en het realiseren van brede lokale afspraken over jeugd onder regie van de gemeente. In de regio moet het gebeuren, dat is het vertrekpunt van deze aanpak! Inspirerende regionale samenwerking én landelijke activiteiten vormen samen een al doende lerende aanpak, waar de adviezen uit het rapport ‘Mét andere ogen’ in de praktijk worden gebracht.

Eind juni berichten wij hoe inspiratieregio’s kunnen meedoen. Door ervaringen vanuit deze regio’s te delen en samen al doende te leren en te verbeteren, werken we samen aan een cultuuromslag en verbeteren we de ontwikkelingskansen voor alle kinderen in Nederland.

Lerende netwerken vanuit het perspectief van het kind en ouders
Met dit programma luiden wij de uitvoering in van (een deel) van de adviezen uit het onlangs verschenen rapport van René Peeters ‘Mét andere ogen’. Hierin staan zeven adviezen voor de coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd voor het bestendigen en versnellen van de aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en zorg. Deze samenwerking krijgt op veel plaatsen langzamerhand vorm, een positieve ontwikkeling die wij willen versnellen en verduurzamen. In de praktijk stuiten ouders, kinderen en professionals maar ook bestuurders op allerlei barrières om voor kinderen dat te doen wat nodig is. Dit uit zich onder andere in de thuiszittersproblematiek. Om tot een duurzame en werkende oplossing te komen, zijn lerende aanpakken nodig, die passen bij de lokale en regionale situatie.

Implementatiestrategie: landelijk aanjagen en de regio’s in met twee speerpunten
Een van onze speerpunten is interprofessionele samenwerking op en rondom scholen. Met bredere teams van onderwijs en zorgprofessionals die samen tijdig de goede inschatting maken van wat een kind nodig heeft en die waar nodig laagdrempelige ondersteuning bieden met de juiste expertise, dichtbij het kind. Dit ontlast de leerkracht en werkt preventief want kan langdurig uitval van kinderen voorkomen. Ons andere speerpunt is het maken van brede lokale afspraken over jeugd onder regie van de gemeente. Dit betekent: met de betrokken partijen komen tot een gezamenlijk gedragen visie over de jeugd, vertaald naar heldere afspraken en concrete resultaten om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.

Wij gaan als coalitie landelijke activiteiten uitvoeren om regio’s hierbij te helpen (zoals het opzetten van ontwikkelgroepen interprofessionele teams, versterking van het OOGO en monitoring). Daarnaast starten we dit jaar met de werving en ondersteuning van 10 inspiratieregio’s die aan de slag zijn of willen met de adviezen. Zij worden gevoed door kennis en ervaringen van experts en partners en leren van elkaar. We monitoren resultaten en impact . We ondersteunen door het verdiepen en het helpen oplossen van vraagstukken en door het landelijk verspreiden van ervaringen en inspiratie vanuit de regio’s. Zo breiden we geleidelijk uit van 10 naar uiteindelijk alle regio’s.

Regio’s en gemeenten die zich met hun partners de komende jaren (willen) inzetten voor het versnellen en bestendigen van de aansluiting onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en zorg worden van harte uitgenodigd om mee te doen. Een officiële uitnodiging aan de regio’s volgt eind juni.

Programmaleiding in handen van René Peeters en Marijke Andeweg
René Peeters (bestuurlijk aanjager) en Marijke Andeweg (programmamanager) vormen samen de programmaleiding. Het programma wordt in nauwe afstemming uitgevoerd met verwante programma’s en initiatieven zoals het ondersteuningsteam zorg voor jeugd en het steunpunt passend onderwijs. De activiteiten van de coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd worden mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zie ook http://www.onderwijsjeugd.nl/.

Contactpersonen:

  •  Marijke Andeweg Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  •  René Peeters Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

*De coalitie bestaat uit: VNG, PO-Raad, LECSO, Netwerk LPO, VO-Raad, SWV VO / NODS, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN, Ouders en Onderwijs, Iederin, Sociaal Werk Nederland, Branche Kinderopvang (BMK en BK), Sectorraad Pro, GGD GHOR, MBO Raad, ActiZ, , Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. De ministeries van OCW en VWS zijn nauw betrokken, net als kennispartners NJi en NCJ. De AOb, CNV onderwijs, FNV en AVS zijn agendalid.

 


 

Landelijke Actieweek Thuiszittters

Tijdens de Landelijke Actieweek Thuiszitters stond de vraag centraal: Hoe krijgen we alle kinderen en jongeren in Nederland met succes naar school? In onderstaand filmpje vertellen bestuurders uit de regio’s Breda, Utrecht en IJssel-Vecht over hun succesvolle aanpak. Een cruciaal ingrediënt bij alle drie: je moet van elkaar weten wat je doet.

>> Bekijk hier het filmpje

 


 

Passend Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen in Noord-Limburg.

Een gedeelde aanpak voor het PO en het VO

Aanvraag subsidie Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs ingediend.

Voor de periode 2019 – 2022 is door minister Slob 56 miljoen euro beschikbaar gesteld voor begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Deze middelen worden via een subsidieregeling beschikbaar gesteld.. De subsidie, die de samenwerkingsverbanden voor eind maart 2019 moesten aanvragen, is bedoeld voor de extra ondersteuning van begaafde leerlingen naast het reguliere aanbod.

De Samenwerkingsverbanden PO 3101 en VO 3101 streven er beiden naar dat scholen in de regio Noord-Limburg een dekkend netwerk hebben t.b.v. hoogbegaafde leerlingen. De algemene doelstelling van passend onderwijs is immers het verzorgen van een passend programma dat recht doet aan de ontwikkeling en talenten van álle kinderen. Voor een groot deel van deze leerlingen kan de ondersteuningsvraag vanuit de basisondersteuning op school beantwoord worden.

De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 7 december 2018.

De subsidieaanvraag is inmiddels ingediend bij de beoordelingscommissie. Na binnenkomst van de aanvraag geldt een behandeltermijn van 13 weken. Wanneer uitsluitsel is over de subsidie toekenning, naar verwachting rond 1 juli, informeren we u natuurlijk.

 


 

Het ondersteuningsplan 2019 - 2023 is vastgesteld

Na een intensief traject van 8 maanden is het Ondersteuningsplan 2019 - 2013 op 17 april 2019 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Inmiddels is het plan aangeboden aan de Onderwijsinspectie.

>> Bekijk hier het nieuwe ondersteuningsplan

 


 

Oproep: deel uw ervaring met het (passend) onderwijs

Op veel plekken in Noord-Limburg werken we hard om kinderen en jongeren goed te ondersteunen, waar en wanneer ze dat nodig hebben. Daar komen mooie dingen uit voort. Tegelijkertijd zijn er ook verbeteringen nodig. Hiervoor horen wij graag uw ervaring!

Deel uw ervaring op www.vertelpunt.nl/ocw
Bent u ouder/verzorger, leerling of professional? Heeft u een situatie meegemaakt waarin u tevreden of juist ontevreden was over het (passend) onderwijs? Wij horen graag uw verhaal. Deel uw ervaring via de website www.vertelpunt.nl/ocw.

Samen aan de slag met verbeteringen
De (anonieme) ervaringen laten zien op welke punten passend onderwijs goed gaat, en wat er verbeterd moet worden. De ervaringen worden op thema’s bijeen gebracht. Met deze thema’s gaan we samen met ouders, leerlingen, leraren, scholen, besturen, samenwerkingsverbanden.

  


 

Aangepaste meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling


De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling is per 1 januari veranderd. Enkele jaren geleden is deze in het leven geroepen om de professional te helpen om zorgvuldig te handelen. Er zijn enkele stappen die precies aangeven wat een school of leraar kan doen bij vermoedens dat een kind thuis problemen heeft.

Leraren zien kinderen elke dag en kunnen een belangrijke rol spelen om die kinderen in beeld te krijgen en te steunen. Wettelijk zijn zij verplicht om bij vermoedens van kindermishandeling te handelen volgens de Wet Meldcode, maar er is nog veel handelingsverlegenheid. Deze video kan een hulpmiddel zijn om minder handelingsverlegen te worden.