Speciaal Basis Onderwijs

Het samenwerkingsverband kent zes scholen voor Speciaal Basis Onderwijs die bij de invoering van Weer Samen Naar School bewust regionaal gespreid zijn in de regio en daarom een redelijk overzichtelijk voedingsgebied kennen. De SBO’s zijn allen ondergebracht bij een van de grotere schoolbesturen. Zij bieden ondersteuningsniveau 4.
Het al dan niet in stand houden van de SBO is in eerste instantie een verantwoordelijkheid en keuze van het eigen schoolbestuur. Sluiting van een SBO kan echter alleen met instemming van het bestuur van het samenwerkingsverband.

Leerlingen worden alleen toegelaten tot een SBO als er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven.