Passend Onderwijs voor elk kind

Passend onderwijs betekent dat het onderwijs dat aangeboden wordt voor iedere leerling passend is bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Goed onderwijs vormt hiervoor de basis. Ieder schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het primaire proces. Het is de ambitie om binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dat is de opdracht voor scholen en schoolbesturen in het samenwerkingsverband. Basisondersteuning vormt hiervoor het fundament. De basisondersteuning zorgt dat ouders weten wat zij tenminste van iedere basisschool in de regio mogen verwachten als het om onderwijs en onderwijsondersteuning gaat. Daarnaast kent het samenwerkingsverband vormen van lichte en zware ondersteuning. In schema:

 

Basisondersteuning

Niveau 1: Groepsplan/handelingsplan onder verantwoording van de leerkracht

Niveau 2: Handelingsplan met ondersteuning van interne begeleiding waarbij een beroep gedaan kan worden op de regulier beschikbare middelen

 

   

Lichte ondersteuning

Niveau 3: Arrangementen (inclusief eventuele extra ondersteunings- middelen/expertise SO) op de eigen school en/of in combinatie met andere scholen

  

Niveau 4: Plaatsing in het Speciaal Basis Onderwijs

   

Zware ondersteuning

Niveau 5: Plaatsing in het Speciaal Onderwijs