Dagelijkse leiding

De stichting heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit ten minste drie personen, belast met het uitvoerend deel van de door het algemeen bestuur gedelegeerde uitvoerende taken en bevoegdheden. Het dagelijks bestuur geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken binnen het samenwerkingsverband en is belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid en de activiteiten van het samenwerkingsverband en bevoegd alle daarvoor noodzakelijke handelingen te verrichten.

Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter mw. Paula Corsten (Voorzitter CvB Prisma), dhr. Toon van den Hanenberg (Voorzitter CvB Lijn83)) en dhr. Peter Adriaans (Directeur-bestuurder Akkoord!). Het toezichthoudend bestuur is het toezichthoudend, niet-uitvoerend, deel van het algemeen bestuur belast met goedkeurende en benoemende taken en bevoegdheden t.a.v. het dagelijks bestuur.

Leidinggevende van het samenwerkingsverband is Mw. Yvonne Thijssen. Mevrouw Thijssen is lid van het landelijk netwerk LPO; Leidinggevenden Passend Onderwijs. Zij ondersteunt het dagelijks bestuur en algemeen bestuur in het realiseren van de missie en de doelstellingen. Daarnaast voert ze namens het dagelijks bestuur overleg met de Ondersteuningsplanraad, Ketenpartners en landelijke instanties.

03C78714