Dagelijkse leiding

De stichting heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit ten minste drie personen, belast met het uitvoerend deel van de door het algemeen bestuur gedelegeerde uitvoerende taken en bevoegdheden. Het dagelijks bestuur geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken binnen het samenwerkingsverband en is belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid en de activiteiten van het samenwerkingsverband en bevoegd alle daarvoor noodzakelijke handelingen te verrichten.
Het dagelijks bestuur bestaat op dit moment uit voorzitter Paula Corsten (Voorzitter CvB Prisma), Toon van den Hanenberg (Voorzitter CvB Lijn83)) en Peter Adriaans (Directeur-bestuurder Akkoord!). Het toezichthoudend bestuur is het toezichthoudend, niet-uitvoerend, deel van het algemeen bestuur belast met goedkeurende en benoemende taken en bevoegdheden t.a.v. het dagelijks bestuur.

Het SWV wordt ondersteund door een coördinator in de persoon van Mart Mertens. Deze is aanspreekpunt voor bestuurders, ketenpartners en overheid, voert de gemaakte afspraken uit en bewaakt deze, bereidt de bestuursvergaderingen voor. Hij biedt ondersteuning aan het netwerk van Bovenschoolse Ondersteunings Coördinatoren, monitort het gevoerde beleid en is verantwoordelijk voor de communicatie.