Hoogbegaafde kinderen

 Het is heel moeilijk te zeggen wat hoogbegaafdheid precies is. Hoogbegaafdheid is een combinatie van in totaal drie eigenschappen:
* Het kind heeft een hoog IQ (hoge intelligentie) (IQ boven de 130).
* Het kind kan goed geconcentreerd en lang met een taak bezig zijn en heeft doorzettingsvermogen.
* Het kind kan goed en op een originele manier problemen oplossen (creatief kunnen denken).

Vaak levert dit op school weinig problemen op, maar bij sommige kinderen echter wel.
Denk daarbij aan bivoorbeeld: onderpresteren, perfectionisme, faalangst of slachtioffer van pestgedrag.

Op een aantal scholen zijn aparte trajecten voor hoogbegaafde kinderen ontwikkeld.
Een schoolbestuur (Kerobei) kent zelfs een aparte afdeling voor hoogbegaafde kinderen: basisschool Extralent.
Alleen kinderen die vastlopen op de eigen school kunnen worden toegelaten via een aparte procedure.
 

In het activiteitenplan 2016-2017 van het SWV Passend Primair Onderwijs Noord Limburg is opgenomen dat er
via een externe deskundige bij alle scholen de huidige stand van zaken op het gebied van onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in kaart wordt gebracht.
De verkregen resultaten zullen gebruikt worden ten behoeve van de visie- en beleidsontwikkeling van het samenwerkingsverband
m.b.t. het onderwijs aan begaafde leerlingen, zodat dit ingebed kan worden binnen de regiovisie op passend onderwijs.